Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

W ciągu ostatniej dekady, technologia fotowoltaiczna zrobiła ogromny skok naprzód, nie tylko pod względem efektywności, ale i trwałości. Niegdyś, standardowa gwarancja na panele słoneczne oscylowała w granicach 15 lat. Obecnie, sektor ten poszedł znacznie dalej, oferując gwarancje sięgające od 25 do nawet 35 lat!

Niestety, mimo tych wszystkich postępów, instalacje fotowoltaiczne nie są całkowicie odporne na zagrożenia. Czynniki zewnętrzne, w tym ekstremalne warunki pogodowe, mogą stanowić poważne wyzwanie dla ich trwałości. Właśnie z tego powodu, coraz więcej właścicieli decyduje się na zabezpieczenie swojej inwestycji - a to przy pomocy ubezpieczenia. Czy to krok, który warto podjąć? Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki? Zapraszamy do lektury.

Ubezpieczenie fotowoltaiki

Ubezpieczenie fotowoltaiki stanowi istotny aspekt ochrony inwestycji w zrównoważone źródła energii.

Warto mieć świadomość, że elementy systemu PV, zainstalowane bezpośrednio na budynkach mieszkalnych lub ich elewacjach i dachach, mogą być objęte standardową ochroną w ramach polisy mieszkaniowej. Uznaje się je bowiem za części stałe obiektu, co oznacza, że podlegają one podobnemu zakresowi ochrony co inne, integralne składowe nieruchomości. Przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej, wartość instalacji fotowoltaicznej wlicza się do ogólnej wyceny nieruchomości, co pozwala na uzyskanie kompleksowej ochrony finansowej.

W przypadku, gdy komponenty systemu fotowoltaicznego są zlokalizowane poza obszarem mieszkalnym, na przykład w ogrodzie lub na budynkach gospodarczych, konieczne jest poszerzenie zakresu polisy o specjalne klauzule obejmujące te dodatkowe obiekty. Dzięki temu, właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą zabezpieczyć się przed szeregiem ryzyk związanych nie tylko z uszkodzeniami mechanicznymi, ale również z działaniem sił natury, czy innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie oraz efektywność systemu.

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Polisy ubezpieczeniowe oferują szeroki zakres ochrony fotowoltaiki, obejmujący zarówno działania osób trzecich, jak i zjawiska naturalne, które mogą stanowić zagrożenie dla instalacji PV.

Jednym z kluczowych aspektów ubezpieczenia fotowoltaiki jest możliwość uzyskania rekompensaty za szkody spowodowane przez akty wandalizmu lub kradzież. Właściciele instalacji mogą liczyć na odszkodowanie w przypadku dewastacji bądź utraty paneli fotowoltaicznych oraz innych elementów systemu, co jest szczególnie ważne w kontekście zapobiegania finansowym stratom wynikającym z niepożądanych działań osób trzecich.

Ochrona przed zdarzeniami naturalnymi

Równie istotna jest ochrona paneli słonecznych przed szeregiem zdarzeń naturalnych, które mogą wpłynąć na sprawność i trwałość systemu PV. W zakresie ubezpieczenia fotowoltaiki znaleźć można między innymi takie pozycje, jak:

 • Uderzenie pioruna, które może spowodować bezpośrednie uszkodzenia instalacji.
 • Zalanie i powódź, zagrażające szczególnie systemom zainstalowanym na niższych partiach budynków.
 • Pożar, który może nie tylko zniszczyć panele, ale również wpłynąć na strukturę dachu.
 • Trzęsienie ziemi oraz inne zjawiska geologiczne, takie jak osunięcia ziemi, które mogą uszkodzić m.in. konstrukcje wspierające panele.
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym huragany, lawiny, czy silne wiatry, mogące doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia lub zerwania modułów.
 • Upadek obiektów lub uderzenie pojazdu, które stanowią ryzyko szczególnie w gęsto zabudowanych obszarach lub blisko dróg.
 • Przepięcia elektryczne, mogące uszkodzić delikatne komponenty elektroniczne systemu PV.

Warto również zwrócić uwagę na ochronę w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych elementów na nowsze modele, gdy oryginalne części nie są już dostępne na rynku. Ubezpieczenie może pokryć różnicę w kosztach, zapewniając aktualizację systemu do najnowszych technologii, bez dodatkowych obciążeń finansowych dla właściciela.

Ile pieniędzy z ubezpieczenia za fotowoltaikę?

Determinując kwotę odszkodowania, którą można uzyskać z ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, kluczowe jest precyzyjne określenie jej wartości. Wartość ta powinna odzwierciedlać rzeczywisty koszt systemu oraz potencjalny koszt zastąpienia jego elementów w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia.

Niedoszacowanie wartości instalacji może skutkować otrzymaniem odszkodowania, które nie pokryje w pełni kwoty naprawy lub wymiany, podczas gdy zawyżenie sumy ubezpieczenia przekłada się na niepotrzebnie wysoką składkę, bez rzeczywistego wpływu na zakres otrzymanej ochrony.

Ubezpieczyciele często stosują różne limity odpowiedzialności dla poszczególnych typów zdarzeń, co oznacza, że maksymalna suma odszkodowania, jaką można otrzymać, zależy od przyczyny szkody. Przykładowo, dla uszkodzeń wynikających z działań natury może zostać ustalony inny limit niż dla szkód kradzieżowych czy związanych z uszkodzeniem elementów szklanych instalacji.

Wysokość polisy ubezpieczeniowej za fotowoltaikę

Warto sobie uświadomić, że odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej ma na celu zrekompensowanie właścicielowi faktycznie poniesionych strat, a nie przyniesienie dodatkowego zysku. Z tego względu, suma wypłacanego odszkodowania nie może przekroczyć wartości rzeczywistej szkody. W praktyce oznacza to, że kwota odszkodowania będzie równa kosztom naprawy uszkodzonych części lub ich zastąpienia nowymi, nie przekraczając jednak łącznej wartości zadeklarowanej w umowie ubezpieczeniowej.

Aby zapewnić sobie optymalną ochronę, zaleca się regularne aktualizowanie sumy ubezpieczenia, szczególnie po dokonaniu rozbudowy lub modernizacji systemu fotowoltaicznego. Pozwala to na dostosowanie umowy do bieżącej wartości instalacji, co jest kluczowe w kontekście dynamicznie rozwijających się technologii i zmian cen na rynku. Taka proaktywna postawa w zarządzaniu polisą gwarantuje, że w przypadku niespodziewanej szkody, otrzymamy adekwatne wsparcie finansowe, umożliwiające szybką i efektywną reakcję.

Kiedy odszkodowanie za panele fotowoltaiczne nie przysługuje?

Odszkodowanie z ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych może nie być wypłacane w określonych sytuacjach, które zdefiniowane są jako wyłączenia odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). To kluczowe, aby przed zawarciem polisy, dokładnie zapoznać się z tymi warunkami.

Wyłączenia te są różnorodne i mogą obejmować:

 • Szkody spowodowane umyślnie - jeżeli szkoda na instalacji fotowoltaicznej zostanie spowodowana celowo przez ubezpieczonego lub kogoś z jego gospodarstwa domowego, odszkodowanie nie będzie przysługiwało.
 • Niewłaściwe użytkowanie - szkody wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem lub nieodpowiedniego użytkowania systemu fotowoltaicznego mogą wykluczać możliwość otrzymania odszkodowania.
 • Naturalne zużycie - uszkodzenia wynikające z normalnego, codziennego użytkowania i naturalnego zużycia komponentów instalacji nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Wady istniejące przed zawarciem ubezpieczenia - jeśli instalacja fotowoltaiczna posiadała już wady przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, powstałe z nich szkody nie zostaną pokryte.
 • Odpowiedzialność producenta lub instalatora - za szkody, za które odpowiedzialność ponoszą producent lub instalator systemu, zwykle nie przysługują odszkodowania z polisy.
 • Szkody wynikające z upadku obiektów przez niewłaściwą wycinkę - jeśli szkoda powstała w wyniku upadku drzewa lub innego obiektu podczas nieprawidłowej wycinki, może to być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany, a dokładne zasady i warunki mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej dokładnie przeanalizować OWU, by zrozumieć zakres ochrony i być świadomym wszelkich wyłączeń, które mogą mieć zastosowanie.

Zapobieganie awariom fotowoltaiki

Zapobieganie awariom systemów fotowoltaicznych jest kluczowe dla zapewnienia ich długiej i efektywnej pracy. Mimo, że ubezpieczenie może zaoferować ochronę finansową przed wieloma rodzajami szkód, nie pokryje ono uszkodzeń wynikających z błędów technicznych związanych z produkcją czy nieprawidłowym montażem. Aby zminimalizować ryzyko awarii i związanych z nimi niepożądanych konsekwencji, istotne jest skupienie się na kilku kluczowych obszarach.

Wybór dostawcy i instalatora

Decydując się na instalację fotowoltaiczną, kluczowe jest wybranie sprawdzonego i renomowanego dostawcy, jak również firmy instalacyjnej. Wybór doświadczonego partnera, który korzysta z wysokiej jakości komponentów i stosuje sprawdzone metody montażu, jest fundamentalny. Nie tylko zwiększa to bezpieczeństwo użytkowania systemu, ale również jego wydajność i żywotność.

Monitorowanie wydajności

Regularne monitorowanie stanu i wydajności instalacji fotowoltaicznej pozwala na szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. Warto zwracać uwagę na dane z falownika, które mogą wskazywać na spadek efektywności modułów lub inne problemy techniczne. Wczesne wykrycie anomalii może zapobiec poważniejszym awariom.

Konserwacja okablowania

Sprawne okablowanie jest niezbędne dla bezpiecznej i efektywnej pracy każdego systemu fotowoltaicznego. Regularne kontrole stanu przewodów, zarówno tych łączących panele, jak i połączeń z falownikiem oraz skrzynką bezpieczników, są kluczowe. Wszelkie uszkodzenia czy oznaki zużycia powinny być niezwłocznie naprawiane przez kwalifikowanych specjalistów.

Czyszczenie paneli

Panele fotowoltaiczne wymagają regularnego czyszczenia, aby utrzymać optymalną wydajność. Pył, liście, ptasie odchody i inne zanieczyszczenia mogą znacząco obniżyć efektywność energetyczną instalacji. Regularne usuwanie brudu, przy użyciu odpowiednich metod i środków, jest niezbędne dla zachowania wysokiej wydajności systemu.

Zapobieganie awariom nie tylko przedłuża żywotność i zwiększa efektywność instalacji fotowoltaicznej, ale również minimalizuje ryzyko nieprzewidzianych wydatków na naprawy. Odpowiednia konserwacja i czujność wobec potencjalnych problemów są najlepszą inwestycją w trwałość i efektywność systemu fotowoltaicznego.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone