Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

  • Regulamin sklepu
    Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Energiataniej.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.energiataniej.com.pl prowadzony jest przez spółkę Energia Taniej sp. z o. o.  z siedzibą w Grudziądzu (kod pocztowy 86-300), ul.Włodka 16 F, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000581969, kapitał zakładowy w kwocie 5000 zł, NIP:8762462625, REGON: 362798977, adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu kontaktowego: +48 50 073 59 53.
1.2. Sprzedaż prowadzona poprzez Sklep Internetowy dokonywana jest wyłącznie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, które dokonują czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i jest regulowana postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z funkcjonalności sklepu. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT; USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku zakupu urządzeń z gazami cieplarnianymi Klient zobowiązany jest do ust 1 i 2. Urządzenia zawierają gazy cieplarniane R410A – GWP 2088, R32 - GWP 675, R134A - GWP1430.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczona indywidualną nazwą (loginem w formie adresu e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.energiataniej.com.pl. Sklep prowadzi sprzedaż produktów z branży HVAC (klimatyzacja - wentylacja) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla podmiotów wskazanych w punkcie 1.2 Regulaminu.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka Energia Taniej sp. z o. o. siedzibą w Grudziądzu  (kod pocztowy 86-300), ul. Włodka 16 F, Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000581969, kapitał zakładowy w kwocie 5000 zł, NIP: 8762462625, REGON: 362798977, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu kontaktowego: +48 50 073 59 53.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz i Zamówienia.
2.1.1. Konto – założenie Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) kliknięciu pola „Załóż konto”, (2) wpisaniu w Formularzu Rejestracji następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (login), hasło, numer telefonu, nazwa firmy, numer NIP. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Ogólnymi Warunkami Usług Serwisowych, Ogólnymi Warunkami Gwarancji oraz polityką prywatności Sprzedawcy.
2.1.1.1. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.1.1.2. Po otrzymaniu wypełnionego Formularza Rejestracji Usługodawca dokonuje weryfikacji otrzymanych danych i podejmuje decyzję o Aktywacji Konta.
2.1.1.3. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: Energia Taniej sp. z o.o., ul. Włodka 16 F, 86-300 Grudziądz.
2.1.1.4. Usługobiorca jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta.
Usługobiorca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
2.1.1.5 Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: - (1) Usługodawca stwierdzi,
iż Usługobiorca naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu
Internetowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, (2) Użytkownik nie zaakceptował zmian
wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie, (3) bez wskazania przyczyny.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na Formularza Zamówienia – od tego momentu nie istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, gdyż zamówienie jest niezwłocznie przetwarzane i przesyłanie do realizacji.
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, metoda płatności, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 26.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 39.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320x568; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.2.1. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez
Usługobiorców ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Usługobiorcy. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Usługodawcy na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Usługobiorcy ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Usługobiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Usługodawcy.
2.2.2. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakichkolwiek danych w formie hasła do Konta Usługobiorcy.
2.2.3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Usługodawcy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.


3. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
2.1.2 Regulaminu. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych
niezbędnych do realizacji zamówienia.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich w kwocie netto lub w kwocie netto i brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. O obowiązku uiszczenia kosztów dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego. Wysokość opłaty za dostawę jest uzależniona od rodzaju wybranych Produktów w Formularzu Zamówienia oraz miejsca dostawy.
Opłata za dostawę zostanie: - (1) doliczona do Faktury zawierającej wykaz zamówionych Produktów, lub (2) zostanie wystawiona i dostarczona na adres e-mail dodatkowa Faktura Pro-forma dla Klienta, zawierająca opłatę za dostawę.
3.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta zawierającą wykaz zamówionych Produktów wraz z łączną wartością brutto do zapłaty za Zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
3.7. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.).


4. Sposoby i terminy płatności za produkt.

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
- (1) Płatność przelewem na podstawie Faktury Sprzedaży lub Faktury Pro-Forma na rachunek bankowy
Sprzedawcy, - (2) Płatność przy Odbiorze, - (3) Płatność w ramach limitu kredytowego, o ile taki limit zostanie uzgodniony pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni od dnia wystawienia Faktury Pro-Forma.


5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu.

5.1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej i Sprzedawca oferuje na wybrane Produkty bezpłatną dostawę lub dostawę w promocyjnej cenie.
O obowiązku uiszczenia kosztów dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe)
Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego. Wysokość opłaty za dostawę jest
uzależniona od rodzaju wybranych Produktów w Formularzu Zamówienia oraz miejsca dostawy.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1. Przesyłka kurierska.
5.3.2. Przesyłka paletowa.
5.3.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Energia Taniej sp. z o. o., ul. Włodka 16 F,
86-300 Grudziądzu, w godzinach uzgodnionych uprzednio ze Sprzedawcą.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku wyboru płatności przelewem początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.5. W przypadku, gdy dostawa Produktu będzie realizowana przez Sprzedawcę, wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie udostępnienia Produktu w magazynie Sprzedawcy przewoźnikowi, któremu zlecono dostawę pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do fachowego i niezwłocznego rozładunku Produktu, ponosząc związane z tym koszty oraz ryzyka.
Ubezpieczenie zakupionego Produktu od ryzyka jego uszkodzenia bądź utraty w czasie rozładunku obciąża Kupującego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą udostępnienia Produktu.
5.6. W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy zewnętrznej.
5.7. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Sprzedaży odbiór Produktu będzie następował bezpośrednio przez Kupującego (jego przewoźnika) z magazynu Sprzedawcy, zrealizowanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie udostępnienia Produktu do wydania w magazynie Sprzedawcy. Odbiór Produktu, jego załadunek oraz transport nastąpi na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W takim przypadku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy Produkt został udostępniony do odbioru przez Sprzedawcę.
5.8. W przypadku, gdy z Umowy Sprzedaży nie wynika, aby dostawa miała być realizowana przez Sprzedawcę przyjmuje się, że obowiązek dostawy (odbioru) Produktu, w tym koszty z tym związane, ciąży na Kupującym.
5.9. Potwierdzeniem wydania Produktów oraz dokonania przez Kupującego odbioru ilościowego i jakościowego Produktów jest: - (1) w przypadku odbioru osobistego – podpisany dokument WZ,
- (2) w przypadku dostawy Produktu – podpisany list przewozowy.
5.10. Wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę, związane z brakiem odbioru Produktu lub opóźnieniem w odbiorze, będą obciążały Kupującego. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek Produktu z samochodu przewoźnika, oczekiwaniem na odbiór Produktu z magazynu Sprzedawcy, koszty związane ze składowaniem nieodebranego Produktu, w tym jego ubezpieczenia, jak również koszty transportu, wynikające z rezygnacji odbioru Produktu. 5.11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt zostanie przygotowany do wydania niezwłocznie, w dniu zgłoszenia się Klienta po odbiór Zamówienia.

6. Uszkodzone przesyłki.

6.1. Kupujący każdorazowo jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika, a w szczególności czy jest ona kompletna oraz czy nie jest uszkodzona. Informują o tym stosowne oznaczenia na paczkach.
6.2. W przypadku, gdy szkoda zauważona jest przy odbiorze Produktu, Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki, wpisując na liście przewozowym adnotację: „Odmowa przyjęcia z powodu uszkodzenia”. Jeżeli Kupujący decyduje się odebrać taką przesyłkę zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzeń oraz dokumentacji zdjęciowej szkody (towaru i opakowania), a następnie – nie później niż następnego dnia roboczego - wysłać do Sprzedawcy opis zdarzenia, protokół szkody oraz dokumentację zdjęciową.
6.3. Jeśli Kupujący odbierze uszkodzoną przesyłkę bez protokołu szkody i bez wpisu w liście
przewozowym, to przyjmuje się, że przesyłka została dostarczona w stanie bez uszkodzeń.


7. Reklamacja produktu.

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
7.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
7.2.1. pisemnie na adres: Energia Taniej sp. z o. o., ul. Włodka 16 F, 86-300 Grudziądz;
7.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie www.energiataniej.com.pl
7.3. Wymaga się podania przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) nazwę i symbol reklamowanego produktu; (3) numer dokumentu sprzedaży oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


8. Postanowienia dotyczące Klientów.

8.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia w całości lub części. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Rozliczenie umowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia.
8.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
8.3. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest wyłączona za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.
8.4 Zasady odpowiedzialności gwarancyjnej Usługodawcy/Sprzedawcy zostały uregulowane
w Ogólnych Warunkach Gwarancji i Ogólnych Warunkach Sprzedaży Usług Serwisowych.
8.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


9. Postanowienia końcowe.

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. Zmiana Regulaminu:
9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami punktu 2.1.1.5 Regulaminu.
9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9.4 Do Umów Sprzedaży zawartych w Sklepie Internetowym Ogólne Warunki Sprzedaży, Ogólne Warunki Usług Serwisowych i Ogólne Warunki Gwarancji stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin.9.5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone