Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

W obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia powietrza, który stanowi jedno z największych wyzwań dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego na całym świecie, Unia Europejska podjęła decydujące kroki w celu zrewidowania i zaostrzenia obowiązujących przepisów. Kluczowym elementem tych działań stała się nowelizacja Dyrektywy w sprawie jakości powietrza (AAQD), mająca na celu dostosowanie europejskich norm do najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zmiany te mają zapewnić lepszą ochronę obywateli oraz przyczynić się do redukcji negatywnego wpływu zanieczyszczeń na ekosystemy.

W wyniku intensywnych negocjacji pomiędzy głównymi instytucjami UE - Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską - udało się osiągnąć porozumienie w sprawie nowych, bardziej rygorystycznych limitów zanieczyszczeń, które mają zostać wprowadzone do roku 2030. Przewiduje się, że w wyjątkowych sytuacjach, niektóre państwa członkowskie będą mogły uzyskać dodatkowy czas na dostosowanie się do nowych wymogów.

Aż 50% mniej zanieczyszczeń?

W ramach rewizji unijnych regulacji dotyczących jakości powietrza, podjęto zdecydowane kroki w celu znaczącej redukcji poziomów zanieczyszczeń, w tym drobnego pyłu zawieszonego PM2,5, który jest uznawany za jeden z najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka. Nowe przepisy zakładają ambitny cel obniżenia dopuszczalnych rocznych wartości tego zanieczyszczenia o ponad 50%.

Dodatkowo, zaktualizowana dyrektywa wprowadza mechanizmy wczesnego reagowania w przypadku, gdy już w najbliższych latach poziomy zanieczyszczeń przekroczą ustalone na rok 2030 normy. Wymaga to od państw członkowskich szybkiej analizy i, w razie konieczności, wdrożenia działań naprawczych, aby zapewnić spełnienie nowych wymogów w wyznaczonym terminie.

Takie zmiany spotkały się z pozytywnym odzewem ze strony ekspertów i organizacji ekologicznych, w tym Ilony Jędrasik, prezeski Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jędrasik podkreśla, że nowe regulacje stanowią przełom w dążeniu do czystego powietrza w Europie, jednocześnie zwracając uwagę na pilną potrzebę działań, szczególnie w krajach takich jak Polska, które od dawna borykają się z problemem smogu. Przypomina również o realnych konsekwencjach zdrowotnych i ekonomicznych opóźnień w adaptacji do nowych norm, wskazując na doświadczenie Polski w walce z tym wyzwaniem.

Zanieczyszczenie powietrza ma bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, będąc jednym z głównych czynników ryzyka dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego oraz krążenia. W Polsce, gdzie ponad 2 miliony osób zmaga się z astmą, problem ten jest szczególnie palący. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi szacuje, że zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do około 300 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie na terenie całej Europy, co podkreśla wagę i pilność podjętych działań regulacyjnych.

Walka o czyste powietrze na drodze sądowej

W ramach najnowszych zmian wprowadzonych do dyrektywy dotyczącej jakości powietrza, Unia Europejska stawia na zwiększenie możliwości prawnych dla swoich mieszkańców w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza. Zaktualizowane przepisy otwierają drogę do sądowego dochodzenia roszczeń przez osoby, które ucierpiały na zdrowiu w wyniku niedostatecznych działań władz na rzecz ochrony atmosfery.

Ugo Taddei, ekspert prawny z biura ClientEarth w Brukseli, podkreśla znaczenie nowych regulacji dla zapewnienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Według niego, możliwość pozywania rządów za niewystarczające działania na rzecz czystego powietrza stanowi kluczowy element w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców Europy. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość i ułatwić proces dochodzenia praw przez osoby poszkodowane, co Taddei uznaje za niezbędny krok w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest czystsze i zdrowsze środowisko dla wszystkich.

Przed wejściem w życie zmienionej dyrektywy wymagane jest formalne przyjęcie jej przez Parlament Europejski i Radę. Proces ten zakończy się publikacją tekstu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a nowe przepisy zaczną obowiązywać 20 dni po opublikowaniu. Ta aktualizacja prawna stanowi ważny krok naprzód w umocnieniu pozycji obywateli UE w walce o lepszą jakość powietrza, dając im realne narzędzia do egzekwowania zmian i ochrony własnego zdrowia.

Czy jest szansa na czyste powietrze?

Zmiany wprowadzone w dyrektywie dotyczącej jakości powietrza w Unii Europejskiej, wraz z rosnącą świadomością społeczną i coraz bardziej zaawansowanymi technologiami, składają się na obiecujący obraz przyszłości, w której czyste powietrze może stać się normą. Ambitne cele związane z redukcją zanieczyszczeń, możliwość dochodzenia roszczeń sądowych przez poszkodowanych obywateli oraz wsparcie dla innowacyjnych projektów mających na celu poprawę jakości atmosfery to tylko niektóre z działań, które napawają optymizmem.

Kluczowym elementem w dążeniu do czystszego powietrza jest jednak współpraca na wielu poziomach – od lokalnych inicjatyw po globalne porozumienia. Zaangażowanie zarówno władz, przedsiębiorstw, jak i pojedynczych obywateli w działania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych substancji jest niezbędne do osiągnięcia trwałej zmiany. Edukacja ekologiczna, promowanie zrównoważonego transportu, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz rozwój zielonej infrastruktury to przykłady działań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Wszystkie te działania są wspierane przez zaktualizowane przepisy, które nie tylko zaostrzają normy zanieczyszczeń, ale również dają obywatelom narzędzia do egzekwowania praw do zdrowego środowiska. Znaczącą rolę odgrywają tutaj organizacje pozarządowe i aktywiści środowiskowi, którzy nieustannie monitorują sytuację, informują społeczeństwo oraz wywierają presję na podejmowanie odpowiednich działań przez rządy i instytucje.

Pomimo wyzwań, przed którymi stoimy, takich jak konieczność szybkiej adaptacji do nowych regulacji czy technologiczne ograniczenia, perspektywa czystego powietrza wydaje się być coraz bliższa. Wysiłki podejmowane na różnych szczeblach i w różnych sektorach mogą przyczynić się do znaczącej poprawy jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Ostatecznie, sukces w walce o czyste powietrze będzie zależał od naszej zdolności do współpracy i innowacji. Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii, mądrej polityki i zaangażowania społecznego istnieje realna szansa na osiągnięcie tego celu. Wyzwania są duże, ale tak samo duży jest nasz potencjał do wprowadzenia pozytywnych zmian. Czyste powietrze dla Europy jest w zasięgu ręki, a podjęte już działania i plany na przyszłość dają solidne podstawy do optymizmu.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone