Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

W dniu 29 września 2023 roku ruszyła kolejna, druga już edycja inicjatywy okrytej nazwą "Ciepłe Mieszkanie". Program ten ma na celu wspieranie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją, dedykowanych dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Na realizację tego projektu przeznaczono środki finansowe w kwocie 1,75 miliarda złotych. Okres, w którym można dokonywać inwestycji kwalifikujących się do wsparcia, ustalono do końca 2025 roku. Jednakże, rozdział przydzielonych środków finansowych będzie kontynuowany przez dodatkowe 12 miesięcy, aż do końca grudnia 2026 roku.


Spis treści:

1. Czym jest program Ciepłe Mieszkanie?
2. Na co można liczyć w programie Ciepłe Mieszkanie?
3. Dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie
4. Beneficjenci programu
5. Jak złożyć wniosek?
6. Wysokość dotacji w programie Ciepłe Mieszkanie
    6.1 Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych
    6.2 Dofinansowanie dla indywidualnych właścicieli mieszkań
7. Program Ciepłe Mieszkanie na przestrzeni lat

Czym jest program Ciepłe Mieszkanie?

Program "Ciepłe Mieszkanie", będący kontynuacją projektu "Czyste Powietrze", rozszerza swoje wsparcie finansowe na właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Jego głównym zamierzeniem jest stymulowanie inicjatyw termomodernizacyjnych, które mają na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie finansowe na różne działania, w tym montaż nowej izolacji termicznej, wymianę systemów grzewczych i modernizację istniejących już instalacji, co przyczynia się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców oraz obniżenia kosztów utrzymania budynków.

Dodatkowo, "Ciepłe Mieszkanie" przyczynia się do tworzenia zdrowszego środowiska miejskiego poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2. Program ten kładzie nacisk na ułatwienie dostępu do nowoczesnych, ekologicznych technologii dla szerokiej grupy beneficjentów. Przyczynia się to nie tylko do wzrostu świadomości ekologicznej w społeczeństwie, ale także stymuluje rozwój zrównoważonych metod budowlanych i remontowych w branży nieruchomości. W skrócie, dzięki swoim działaniom, program ma na celu kreowanie bardziej zielonych i energooszczędnych przestrzeni mieszkalnych.

Na co można liczyć w programie Ciepłe Mieszkanie?

W ramach tego programu, wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość zastąpienia nieefektywnych systemów grzewczych i instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także montażu mechanicznych systemów wentylacji z rekuperacją. Dodatkowo, projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania na izolację budynków, a także wymianę okien, drzwi i bram garażowych. "Ciepłe Mieszkanie" oferuje również wsparcie finansowe na instalację paneli fotowoltaicznych oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji, w tym audytu energetycznego, ekspertyz i kompleksowego projektu systemu.

Dla indywidualnych właścicieli mieszkań, program skupia się na wymianie przestarzałych systemów grzewczych lub podłączeniu do efektywniejszych źródeł ciepła w budynku. Po spełnieniu niezbędnych wymagań, beneficjenci indywidualni - podobnie jak wspólnoty mieszkaniowe -, mogą także otrzymać wsparcie na modernizację okien i drzwi, instalację systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także na przygotowanie niezbędnej dokumentacji dot. projektu.

Dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie

Inicjatywa "Ciepłe Mieszkanie" oferuje dofinansowanie na działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w mieszkaniach wchodzących w skład obiektów wielorodzinnych. Uczestnicy tego projektu mają możliwość wykorzystania przyznanych środków na różnorodne inwestycje, w tym na:

 • Demontaż przestarzałych, niewydajnych systemów grzewczych i zakup nowoczesnych alternatyw, takich jak:
  - Kondensacyjne kotły gazowe;
  - Kotły na pellet o wyższych standardach;
  - Pompy ciepła (typ powietrze-woda lub powietrze-powietrze);
  - Inne niż pompy ciepła elektryczne systemy grzewcze.
 • Podłączenie do centralnych i efektywnych źródeł ciepła.
 • Wymianę drzwi i okien na modele energooszczędne.
 • Ulepszenie systemów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.
 • Montaż mechanicznych systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej powyższych inwestycji.

Beneficjenci w programie Ciepłe Mieszkanie

W ramach przedstawionego projektu, NFOŚiGW kieruje finansowanie do swoich oddziałów wojewódzkich (WFOŚiGW). Te oddziały następnie wchodzą w porozumienia z lokalnymi gminami, które ogłaszają procedurę składania wniosków dla mieszkańców, będących docelowymi beneficjentami wsparcia. Kandydaci na odbiorców środków z programu "Ciepłe Mieszkanie" to:

 • Indywidualni właściciele mieszkań.
 • Najemcy lokali komunalnych należących do gmin.
 • Niewielkie wspólnoty mieszkaniowe posiadające od trzech do siedmiu mieszkań.
 • Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, posiadający ograniczone prawa rzeczowe do lokalu.

Jak złożyć wniosek?

W kontekście "Ciepłego Mieszkania", właściciele lokali nie będą bezpośrednio wnioskować o wsparcie finansowe do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, które są odpowiedzialne za nadzór nad programem. Zamiast tego, to gminy będą aplikować o środki z tych funduszy. Po uzyskaniu wsparcia, wdrożą one też lokalne inicjatywy pomocowe, umożliwiając zainteresowanym składanie wniosków o dofinansowanie w urzędach gminnych.

Informacje o terminach składania wniosków przez właścicieli mieszkań będą dostarczane przez gminy. Ogłoszenia te pojawią się na stronach internetowych gmin, co pozwoli mieszkańcom na bezproblemowe zapoznanie się z nimi.

Wysokość dotacji w programie Ciepłe Mieszkanie

Program "Ciepłe Mieszkanie" zapewnia różnorodne poziomy wsparcia finansowego, dostosowane do dochodów odbiorców, oferując również szczególne warunki dla gmin zmagających się z intensywnym zanieczyszczeniem środowiska.

Program ten podzielono na cztery segmenty: trzy skierowane są do indywidualnych odbiorców, a jeden dedykowany jest specjalnie dla wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych

W ramach programu, wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowanie, które pokryje aż do 60% kosztów kwalifikujących się projektu. Dotacje prezentują się w następujący sposób:

 • Do 150 tysięcy złotych na projekty termomodernizacyjne bez zmiany systemu ogrzewania.
 • Maksymalnie 350 tysięcy złotych na kompleksowe prace termomodernizacyjne, w tym na zmianę systemu ogrzewania.
 • Do 360 tysięcy złotych na inwestycje obejmujące instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej, z możliwością zwiększenia do 375 tysięcy złotych, jeśli projekt uwzględnia zastosowanie pompy ciepła.

Dofinansowanie dla indywidualnych właścicieli mieszkań

 • Osoby o rocznych dochodach nie wyższych niż 135 tysięcy złotych, mogą oczekiwać wsparcia finansowego do 16,5 tysiąca złotych, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych związanych z mieszkaniem. W przypadku lokali w gminach o dużym zanieczyszczeniu, kwota ta może wzrosnąć do 19 tysięcy złotych, co stanowi do 35% wydatków.
 • Dla gospodarstw o średnim dochodzie na osobę nie przekraczającym 2651 złotych (jednoosobowe) lub 1894 złotych (wieloosobowe), maksymalne dofinansowanie może wynieść 27,5 tysiąca złotych (do 60% kosztów). W gminach z intensywnym zanieczyszczeniem, kwota ta może wzrosnąć do 29,5 tysiąca złotych (do 65% kosztów).
 • Osoby otrzymujące różne zasiłki lub o niskich dochodach (do 1526 zł/miesiąc dla jednoosobowych, 1090 zł/miesiąc dla wieloosobowych), kwalifikują się do najwyższego wsparcia - do 41 tysięcy złotych (do 90% kosztów), a w gminach zanieczyszczonych nawet do 43,9 tysięcy złotych (do 95% kosztów).

Program Ciepłe mieszkanie na przestrzeni lat

Pierwsza edycja programu "Ciepłe Mieszkanie" została zainaugurowana 21 lipca 2022 roku i trwała do 31 grudnia tego samego roku, dysponując funduszami w wysokości 1,4 miliarda złotych. W tym czasie udało się zawrzeć 374 umowy z różnymi gminami, na łączną sumę wynoszącą prawie 750 milionów złotych. Dzięki temu, przeprowadzono termomodernizację w ponad 33,5 tysiąca lokali mieszkalnych, co znacząco przyczyniło się do poprawy efektywności energetycznej i komfortu życia mieszkańców.

Drugie wydanie programu, zainicjowane po zakończeniu pierwszej edycji, przyniosło ważne modyfikacje. Zmieniono zasady kwalifikacji do programu, rozszerzając grono beneficjentów o najemców mieszkań komunalnych oraz małe wspólnoty mieszkaniowe, co pozwoliło na dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Zwiększono również progi dochodowe oraz maksymalne kwoty możliwego dofinansowania, dostosowując je do bieżącej sytuacji gospodarczej i cenowej na rynku nieruchomości. Te zmiany miały na celu zwiększenie dostępności programu dla większej liczby gospodarstw domowych oraz lepsze dostosowanie wsparcia do aktualnych potrzeb i wyzwań związanych z termomodernizacją budynków.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone